Bağımsız Denetim

Güvenirlik ve Şeffaflık ancak uluslararası standartlarda finansal raporlama ve bağımsız denetim ile sağlanabilir. Uluslararası standartlarda denetim, denetlenen müşterinin faaliyette bulunduğu sektörü ve bilgi birikimi ile sağlanır.

Şirketimizin denetim ekibi, size en kaliteli hizmeti sunmak üzere gerekli teknik bilgiye sahip yetkin kadrolardan oluşmuştur.

Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (“UFRS”)

Denetimlerimiz, Uluslararası Denetim Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre yapılmaktadır. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Denetimlerimiz finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili denetim kanıtı toplamak amacıyla, denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmaktadır.

İç Denetim Hizmetleri

Şirketler nezdinde yapılan iç denetim çalışmaları sonucunda ;

  • Hata ve usulsüz işlemlerin önlenmesini,
  • Suistimal incelemeleri
  • Şirket varlıklarının korunmasını,
  • Muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olarak yapılmasını,
  • Kanuni mevzuata uyulmasını,
  • Mali bilgilerin yönetime raporlanmasını

Sağlayacak etkinlikte bir ‘’iç kontrol sistemi’’ kurulmakta ve tespit edilen problemler çözüm önerileriyle birlikte rapora bağlanmaktadır. Bu çerçevede iç denetim prosedürleri hazırlanmakta ve uygulamaya başlanmaktadır.

Hile ve Suistimal Denetimi

İşletmelerin maruz kaldığı hile ve suistimalin veya suistimal olasılığı olan konuların tespitine ve önlenmesine yönelik yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi, vaka çalışmalarının yapılması ve iç denetim sistemlerinin incelenmesi ile gelecekte karşılanacağı muhtemel olan risklerin tespit edilmesi ve bu risklerin bertaraf edilmesine yönelik çalışmalarının yapılması hizmetlerini kapsamaktadır.